Nová kolekcia
Herschel Supply

Ochrana osobných údajov

Smernica pre ochranu osobných údajov spoločnosti Beehive, spol. s.r.o.

Táto smernica sa vzťahuje na obchodné vzťahy medzi spoločnosťou Beehive, s.r.o., so sídlom Grosslingova 17, 811 09 Bratislava IČO: 45 955 646, a spotrebiteľom.
Prevádzkovateľ Beehive, spol. s.r.o. sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej či nájomnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľoch IČO, DIČ, obchodné meno.

Spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Predávajúci sa zaväzuje, že základe písomnej alebo telefonickej žiadosti spotrebiteľa i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Osobné údaje môže spotrebiteľ aktualizovať kedykoľvek nastane ich zmena
Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam zabezpečujúcich doručenie tovaru. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle §13 ods. 3 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 108/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR.

Ktoré osobné údaje spracúvame?
Tie, ktoré nám používatelia dobrovoľne poskytnú, typicky e-mailová adresa, meno a priezvisko, fakturačná adresa, pri podnikateľoch IČO, DIČ, obchodné meno.

Odkiaľ získavame osobné údaje?
Vaše prvotné údaje získame z registračného formulára, nájomnej či kúpnej zmluvy. Nesnažíme sa získať iné údaje o používateľoch, ako tie, ktoré sú nevyhnutne potrebné a nimi dodané.
Kto všetko má prístup k osobným údajom?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme ani ich neposkytneme žiadnej ďalšej osobe. Ak to bude prikazovať zákon, môže sa stať, že budeme nútení niektoré údaje sprístupniť inej osobe (typicky polícii).

Sú vaše informácie v bezpečí?
Áno, používame príslušné technické, elektronické, organizačné a personálne opatrenia, aby sa predišlo akémukoľvek neoprávnenému prístupu k vašim informáciám.

Čo keď je v údajoch chyba?
Za pravdivosť údajov zodpovedá ten, kto ich poskytol. Ak je vo vašich údajoch chyba, alebo sa zmenili (napr. sa vám zmenilo priezvisko alebo adresa), údaje aktualizujte.
Ako môžem zo systému odstrániť moje osobné údaje?
Vaše údaje môžete zmeniť v obchodnom systéme alebo priamo kontaktovaním spoločnosti Beehive, spol. s.r.o. Ak chcete zrušiť vaše konto, napíšte nám na info@pickle.sk.

Aké sú moje práva v oblasti ochrany osobných údajov?
Vaše práva v oblasti ochrany vašich osobných údajov určuje najmä § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete odvolať zrušením vášho konta.

Ďalšie právne náležitosti
Prevádzkovateľom internetového obchodu pickle.sk je Beehive s.r.o., so sídlom Grosslingova 17, 811 09, Bratislava, IČO: 45 955 646, (uvádzané ako pickle.sk).

Zákazníci internetového obchodu pickle.sk súhlasia s tým, aby Prevádzkovateľ spracúval ich osobné údaje v uvedenom rozsahu na účel informovania o akciách a zabezpečovania účastí na nich. Súhlas je platný na dobu neurčitú a používateľ (tzv. Dotknutá osoba) ho môže kedykoľvek odvolať.

Ako nás môžete kontaktovať?
V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí, nás kontaktujte na:

Beehive s.r.o., Grosslingova 17, 811 09, Bratislava, IČO: 45 955 646
Tel.: +421 948 742 553
E-mail: hello@pickle.sk
Web: www.pickle.sk

V Bratislave 1.1.2016

[]