Zákonom stanovené údaje

Organizácia Beehive s.r.o. Bratislava, je zapísaná :

V OR OS Bratislava, oddiel: S.r.o., vl.č.69244/B.

Zákon č. 22/2004 Z. z. “O elektronickom obchode …”
Poskytovateľ služieb: Beehive s.r.o., Grosslingova 17, 811 09 Bratislava, SR.
Názov e-shopu: PICKLE.sk
IČO: 459 556 46
DIČ: 2023152318
IČ DPH: SK 2023152318
Adresa elektronickej pošty: hello@pickle.sk
Označenie obchodného registra: Obch. reg., OS Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo: 69244/B
Deň zápisu v obchodnom registri: 10.12.2010

V zmysle §-u č. 4, odst. 1, písmena e, je orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia.
Názov a adresa orgánu dohľadu: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215, SR. (V jednotlivých okresoch sú pracoviská danej inštitúcie).
Komerčná komunikácia v e-shope PICKLE je vykonávaná v mene a na účet Beehive s.r.o., Grosslingova 17, 811 09 Bratislava, SR.

Zákon č. 250/2007 Z. z. “O ochrane spotrebiteľa …”
Informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie, údajoch o uplatnení reklamácie, vykonaní záručných opráv sú uvedené v “Reklamačnom poriadku”, ktorý je súčasťou “Obchodných pravidiel e-shopu PICKLE”.
V zmysle §-u 19, odst. 1, sú orgánmi verejnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa: a) ministerstvo, b) orgány dozoru, c) obce.
V zmysle §-u 20, odst. 1, ak nie je možno pôsobnosť orgánu dozoru určiť, je na výkon dozoru a kontroly príslušná Slovenská obchodná inšpekcia.
Všetky údaje sú uvádzané v štátnom jazyku.

Zákon č. 108/2000 Z. z. “O ochrane spotrebiteľa pri … zásielkovom predaji”
Ustanovenia o záruke a reklamácii sú uvedené a stále prístupné v “Obchodných pravidlách e-shopu PICKLE” a to v časti “Reklamačné podmienky internetového obchodu”.
Ustanovenie o práve na odstúpenie od zmluvy je uvedené a stále prístupné v “Obchodných pravidlách e-shopu PICKLE”.

Zmluva je uzatváraná na diaľku, prostredníctvom e-mailu a to formou objednávky zo strany spotrebiteľa a jej následného potvrdenia zo strany predávajúceho.
V “Obchodných pravidlách e-shopu PICKLE” je spotrebiteľ riadne oboznámený s: údajmi o predávajúcom, opisom tovaru a služieb, cenou tovaru a služieb, dodacími podmienkami a nákladmi na dodanie tovaru, platobnými podmienkami, poučením o práve odstúpiť od zmluvy, lehotou počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny, možnosti uplatniť záruku, servis, reklamáciu, či sťažnosť
Dané skutočnosti sú v skrátenej forme uvedené e-mailom na tzv. (potvrdzujúcej) objednávke zaslanej spotrebiteľovi, po ním vykonanom elektronickom objednaní tovaru, či služby. Potvrdenie o tejto objednávke je z daňového hľadiska len informačného charakteru – nie je daňovým dokladom.
Dané skutočnosti sú riadne uvedené vo faktúre, ktorá je zasielaná s objednaným tovarom, či službou – ktorá zároveň slúži, ako daňový doklad.
Objednávka spotrebiteľa je vybavená do 30 dní od jej doručenia – ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodol inak.
Ak predávajúci nemôže dodať tovar, alebo poskytnúť službu, informuje o tom bezodkladne spotrebiteľa a do 14 dní mu vráti zaplatenú cenu – ak sa nedohonú inak.

Zákon č. 147/2001 Z. z. “O reklame … “
Reklama nebude šírená elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu jej užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Zákon okrem iného upravuje ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní, zásady spracovávania a bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany práv dotknutých osôb.

Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
Zákon upracuje činnosti okolo vzniku odpadov z obalov, manipulácii s nimi a následnej likvidácie odpadov z obalov. Stanovuje povinnosti tzv. “Povinných osôb” a určuje tzv. “Záväzné limity”

[]